Sapar

Sapar Koshkimbayev

Partner. Chairman of Supervisory Board

+7 (727) 331 31 34